به گزارش سایت دلنا با کتک زدن یک خانم توسط ماموران گشت ارشاد + فیلم همراه شما هستیم …..

دستور وزیر کشور به پیگیری رفتار مامور گشت ارشاد :

به دنبال انتشار فیلمی از نحوه برخورد نامتعارف مامور نیروی انتظامی”گشت ارشاد” با یکی از بانوان که متظاهر به عدم رعایت قانون بود، وزیر کشور دستور بررسی جامع و ارائه گزارش آن تا روز شنبه را صادر کرد.